IVF – In Virto Fertilisering

Ny familie medlem er ingen drøm lenger…

IVF er befruktning av kvinnes egg utenfor kroppen med ektemannens/samboerens sædceller i en skål. Denne metoden benyttes først og fremst der kvinnens eggledere ikke fungerer. Pasienter med endometriose, eller ”uforklarlig barnløshet” kan også behandles med IVF. Prinsippet er at sædcellene ved egen hjelp skal fertilisere egget. Sædprøven fra mannen analyseres og prepareres slik at man står igjen med de mest svømmedyktige sædcellene. Når både egg og sædcelle er tilgjengelig legges de sammen i en skål med medium og innkuberes ved 37 °C over natten.

In Virto Fertilisering (IVF) innebærer at ett eller flere egg hentes ut fra kvinnens eggstokker, befruktes med mannens sæd i en plastskål, for senere å føres tilbake til kvinnens livmor. Her vil det befruktede egget feste seg i slimhinnen og utvikles videre som ved en naturlig befruktning.

Vi tilbyr blant annet følgende tjenester:
IVF – ICSI – AIH – PESA/TESA – IVM – Naturlig syklus

Hvem kan behandles?

I prinsippet kan alle former for ufrivillig barnløshet behandles med assistert befruktning, for eksempel:

1. Kvinner med skadete eller fjernede eggledere, eller tidligere steriliserte kvinner
2. Eggløsningssvikt
3. Endometriose
4. Uforklarlig barnløshet
5. Nedsatt sædkvalitet

Hvem kan ikke behandles?

 1. Par der kvinnen er over fylte 44 år ved beregnet tid for egguttak/inseminasjon. Mannen må være innen rimelig aldersmessig avstand fra kvinnen og ikke eldre enn fylte 60 år.
 2. Par der utredning har vist at muligheten for vellykket behandling må anses som helt minimal. Dette gjelder for alle, uansett alder.
 3. Par der kvinnen og/eller mannen er positive for hepatitt B/C eller HIV.
 4. Par der kvinnen og/eller mannen har andre alvorlige sykdommer, spesielt alvorlige sykdommer hos kvinnen som kan forverres ved en graviditet.
 5. Norsk lov pålegger oss bl.a. å vurdere hvert enkelt pars «psykososiale egnethet» for behandling. F.eks. vil par der det foreligger misbruk av medikamenter, alkohol eller narkotika hos kvinnen og/eller mannen være utelukket fra behandling.
 6. Donorinseminasjon (AID) og IVF med donor – sæd tilbys ikke.

Prognoser

Hvor stor er muligheten for at behandlingen vil lykkes?

Det er i hvert enkelt tilfelle umulig å forutsi om behandlingen vil lykkes eller ikke. For at behandlingen skal resultere i en normal graviditet må alle trinn i behandlingen lykkes. Det vil si:

 1. Hormonbehandlingen skal resultere i at et passende antall follikler (eggposer) utvikler seg tilfredsstillende.
 2. Det skal kunne hentes ut et tilstrekkelig antall egg.
 3. Eggene skal kunne befruktes og dele seg.
 4. De befruktede eggene skal feste seg i livmoren og utvikle seg normalt.

 Behandlingsfaser

 Behandlingen består av følgende faser:

1. Hormonbehandling.
2. Ultralydkontroller/Blodprøver.
3. Egguthenting.
4. Befruktning.
5. Tilbakeføring av befruktede egg.
6. Tiden etter tilbakeføring.

 

Behandlingsforløp, IVF og ICSI – behandling:

Behandlingen er omfattende, og denne beskrivelsen gir bare en kort innføring i forløpet. Under behandlingen vil paret få ytterligere informasjon både skriftlig og muntlig.

Etter at utredningen er fullstendig og vi har mottatt svar på blodprøver og andre nødvendige opplysninger, kan paret overføres til “kortidsventeliste”. De kan da kontakte oss ved begynnende menstruasjon og behandlingsstart beregnes ut fra dette.

For å kunne styre hormonstimuleringen best mulig, gis kvinnen vanligvis en forbehandling med nesespray. Dette gjøres for å undertrykke kvinnens egen utskilling av hormoner fra hypofysen. Denne nedreguleringen forhindrer for tidlig eggløsning, gir bedre kvalitet på eggene og gjør at man lettere kan kontrollere tidspunktet for egguthenting.

Nedreguleringen starter ca. tre uker etter mens – start og varer under hele stimuleringen. Etter to til tre uker med nesespray setter pasienten selv sprøyter med hormoner (FSH og HCG) for å få modning av flere egg. Mengde og varighet av hormonstimulering vil variere fra pasient til pasient.

Egguthenting: Ca.10-14 dager etter påbegynt hormonstimulering er eggene modne og kan hentes ut fra eggstokkene. Kvinnen får smertelindring og inngrepet gjøres i lokalbedøvelse via skjeden. Eggene ligger i follikkelvæske. Den undersøkes under mikroskop og eggene overføres til et næringsrikt medium for befruktning og videre dyrkning.

Samme dag som egguthentingen finner sted, leverer mannen sædprøve. Sædcellene gjennomgår en spesiell preparering før de tilsettes eggene. Ved nedsatt prøve utføres mikroinjeksjon (ICSI).

Ca. 18 timer etter at sædceller er tilsatt eggene, kan man se de første tegn til befruktning. Etter avtale starter kvinnen med progesterontilskudd for å gi bedre forhold for graviditet.

Dyrkning:
De befruktede eggene ligger i næringsrikt dyrkningsmedium og vurderes daglig i mikroskop. Dyrkningstiden for befruktede egg er fra to til fem dager. Dersom det oppnås mange befruktede egg, kan vi vurdere nedfrysning av overskuddsegg med god kvalitet. Dette bestemmes underveis i behandlingen og hvert enkelt par behandles individuelt.

Ved tilbakeføring plasseres ett eller to befruktede egg i livmorhulen. Dette skjer via skjeden og prosedyren er vanligvis uten ubehag for kvinnen. Det er ikke behov for smertelindring og hun er klar til hjemreise ca. 15 minutter etterpå.

Graviditet: Ca. 18 dager etter tilbakeføringen tar kvinnen en blodprøve for å påvise svangerskapshormon. Hun kan også ta en graviditetstest i urin, men ikke tidligere enn 15-16 dager etter tilbakeføring. Dersom graviditet ikke oppnås, vil eventuell ny behandling bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Vanligvis gis tre fullførte behandlinger (inkludert tilbakeføring).

Resultatene etter behandling vil variere. Det er svært pasient – avhengig og årsak og alder har stor betydning. De senere år har resultatene hos oss vært at ca. 30 % blir gravide etter tilbakeføring av befruktede egg.

Lovgivning

I Norge er behandling med assistert befruktning regulert i Lov om human medisinsk bruk av bioteknologi (Bioteknologiloven) av 2003. Her følger noen utvalgte bestemmelser som vil være viktige for dere som pasienter:
Krav til samlivsform (§ 2-2)

Assistert befruktning kan bare utføres på kvinne som er gift eller som er samboer med en mann i ekteskapslignende forhold.

Vilkår for befruktning utenfor kroppen (§ 2-4)

Befruktning utenfor kroppen kan bare finne sted når kvinnen eller mannen er befruktningsudyktig eller ved uforklarlig befruktningsudyktighet.
Informasjon og samtykke (§ 2-5)

Paret skal gis informasjon om behandlingen og om medisinske og rettslige virkninger behandlingen kan få. Informasjonen skal også omfatte informasjon om adopsjon. Før behandlingen påbegynnes skal behandlende lege påse at det foreligger skriftlig samtykke fra kvinnen og hennes ektemann eller samboer. Ved gjentatte behandlinger skal nytt samtykke innhentes.
Avgjørelse om behandling (§ 2-6)

Beslutning om å foreta behandling med sikte på assistert befruktning treffes av lege. Avgjørelsen skal bygge på medisinske og psykososiale vurderinger av paret. Det skal legges vekt på parets omsorgsevne og hensynet til barnets beste. Legen kan innhente den informasjon som er nødvendig for å foreta en helhetsvurdering av paret.
Anvendelse og tilbakeføring av befruktede egg (§ 2-15)

Befruktede egg kan bare anvendes for tilbakeføring i den kvinnen de stammer fra. Lagring av befruktede egg (§ 2-16) Befruktede egg må ikke lagres i mer enn fem år og skal deretter destrueres.
Rapporteringsplikt (§ 7-2)

Enhver virksomhet som er godkjent etter Bioteknologilovens § 7-1, skal gi skriftlig rapport til Sosial- Og Helsedirektoratet om virksomheten.
Infertilitet Årsaker, testing og behandling

Infertilitet er definert som 12 måneder med ubeskyttet samleie uten graviditet. Primær infertilitet er infertilitet uten foregående svangerskap. Sekundær infertilitet er når det har vært et tidligere svangerskap. Sterilitet er når det ikke er mulighet for en graviditet og er forskjellig fra infertilitet, som virkelig representerer en redusert mulighet for graviditet.

De fleste barnløse par med en kvinne under 44 år som har problemer med å bli gravid er infertile men ikke sterilt.

Det er mest hensiktsmessig å se en spesialist for infertilitet etter 12 måneder enn å prøve å bli gravid på egen hånd. Denne tiden kan være lengre eller kortere.

Du kan være oppmerksom på en tilstand som predisponerer deg til infertilitet, slik som uregelmessige menstruasjonssykluser, endometriose, tidligere svangerskap utenfor livmoren, polycystisk eggstokk – syndrom, etc. Dessuten er alder hos kvinner en viktig sak. Hvis den kvinnelige partneren er over 37 år, ville du vurdere å søke hjelp tidligere enn 12 måneder (for eksempel etter 6 måneder med prøver). Det er hensiktsmessig og anbefale at kvinner over 40 år kommer i kontakt med en fruktbarhet spesialist (reproduktiv endokrinologi) dersom kvinnen ikke er gravid etter 3-6 måneder med prøver. En høy andel av kvinner over 40 år vil trenge hjelp for å bli gravid. Dette er fordi kvinner over 40 år vanligvis har forhøyet FSH – nivå eller andre indikasjoner på vesentlig redusert ovarian reserve.

Årsaker til infertilitet

Årsaken til infertilitet er søkt ved å utføre en grunnleggende infertilitets evaluering. Disse testene kan gjennomføres på en måned eller en menstruasjonssyklus. Noen av de vanligste årsakene til infertilitet er: eggløsning problemer, tubal infertility, sperm problemer, uforklarlig infertilitet, alder – relaterte faktorer, eggkvalitet og egg mengde spørsmål, livmor problemer, endometriose, tidligere tubal ligation, og tidligere vasektomi.
Behandling Valg

Følgende lister er tilgjengelige alternativer for vurdering avhengig av hva som fastsettes som årsak til infertilitet:

 • Befruktning av kvinnens egg utenfor kroppen
 • Inseminasjon
 • In virto – fertilisering
 • Intracytoplasmic sperm injection (ICSI)
 • Assisted Hatching
 • Gestational Surrogacy
 • Egg Donation
 • Donorsæd forberedelse
 • Hysteroskopi
 • Ovulation Induction
 • Tubal surgery

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode